OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Obsah

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování a ochraně osobních údajů, které poskytujete Správci (kdo je Správce čl.II), pokud jste mým zákazníkem, objednatelem, zájemcem o individuální nebo skupinové služby a semináře nebo digitální obsah, odběratelem novinek, návštěvníkem webových stránek www.rozkvetzeny.cz. Postupuji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

 1. Správce osobních údajů a kontakt

Správce: Mgr. Martina Vondrušková

IČ:   88628116

Sídlem: Sukova třída 1556, 53002 Pardubice

e-mail: martina@rozkvetzeny.cz

telefon: 732 824 082

Provozuji webové stránky: www.rozkvetzeny.cz a www.psychologpardubice.cz

 1. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami poskytnete. Vaše osobní údaje mi poskytujete registrací do členské sekce, vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, písemně, emailem, telefonicky či jinými dostupnými komunikačními prostředky (sociální sítě apod.), při osobním kontaktu v průběhu některého ze seminářů nebo individuálních konzultací a poradenství. Některé osobní údaje pro konkrétní účely zpracování vyžadují váš souhlas, a proto je zpracovávám k danému účelu jen s vaším souhlasem. Zpracovávám osobní údaje kategorie běžných osobních údajů i osobní údaje zvláštních kategorií. 

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa, IČ, DIČ /při objednání jako podnikatel/, email, telefonní číslo, internetové kontakty (jako je skype, sociální sítě), vzdělání, rodinný stav, informace o objednaných, koupených, poskytnutých produktech, vzdělávacích akcích a službách, fotografie ze seminářů, fotografie nebo videozáznam poskytnuté k referenci a údaje poskytnuté v referenci.

Osobní údaje zvláštních kategorií, které zpracovávám:

Pokud je poskytnutí osobních údajů zvláštních kategorií nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb Správcem objednateli (zejména podpůrné vedení k osobnímu rozvoji a růstu na semináři apod.), zpracovávám údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, údaje o zdravotním stavu a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Tyto údaje zpracovávám jen s vaším souhlasem.

 1. Účely zpracování osobních údajů
  • za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služeb, vzdělávacích akcí, seminářů nebo poradenských konzultací a dodání elektronických produktů (online kurzů, ebooků, podcastů, členské sekce atd.)
  • za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce v případě sporů vzniklých ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů jako objednatelem a Správcem údajů jako poskytovatelem služeb. A za účelem přímého marketingu jako oprávněného zájmu Správce. Respektuji váš vyjádřený (emailem, telefonem, osobně) nesouhlas se zasíláním obchodního sdělení. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám obchodní sdělení a nabídky služeb a produktů jen s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
  • za účelem plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti
  • objednávkový a přihlašovací systém (papírově a elektronicky)
  • za účelem evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem jako poskytovatelem služeb a subjektem údajů jako objednatelem a po skončení smluvního vztahu pro účely právních povinností nebo oprávněného zájmu Správce. 

 1. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Příjemcem osobních údajů objednatele je Správce osobních údajů a v některých případech rovněž osoby spolupracující se Správcem, výhradně však v zájmu objednatele a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi objednatelem a Správcem. K zajištění některých zákonných povinností a smluvních plnění využívám pomoci zpracovatelů, jejich služeb a technologií. Jedná se zejména o daňové a účetní povinnosti a s tím spojenou administrativu v papírové i elektronické podobě, poskytovatele softwarových aplikací. Konkrétně tito poskytovatelé: Profit, Endora, Facebook, Instagram, Google,

 1. Informace o vašich právech 

V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon a GDPR) máte právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasíte s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovaných údajů,
 • žádat odhlášení ze zasílání obchodního sdělení
 • dostat odpověď na svou žádost adresovanou Správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem,
 • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.

Toto znění je platné s účinností od 1.9. 2020